Glasvezel, besluit verzoek financiële ondersteuning aanleg buitengebieden.

Vries, 10 oktober 2017.

Het verzoek tot financiële ondersteuning voor het aanleggen van glasvezel in de buitengebieden van gemeente Tynaarlo is tijdens de Raadsvergadering van dinsdag 26 september 2017 opiniërend aan de orde geweest. Tijdens de bespreking werd er een Amendement ingediend om punt 3 van het gevraagde besluit te schrappen en pas een beslissing omtrent de vorm en de omvang van de financiering te nemen op het moment dat er meer bekend is over de benodigde gelden en de vorm en grootte van de bijdrage die door elke geldschieter gefourneerd moet worden. Gemeentebelangen heeft op 26 september al aangegeven de aanleg van glasvezel in het buitengebied erg belangrijk te vinden en met het voorstel en het Amendement in te kunnen stemmen. Voor de Raadsvergadering heeft de raad nog een brief van Gezamenlijke Belangenvereniging Overleggroep Tynaarlo (G.B.O.T.). Het G.B.O.T. vertegenwoordigt te kleine dorpen in de gemeente. Waarin zij een klemmend beroep op de raad deden om het amendement te steunen.

Het spreekt voor zich dat Gemeentebelangen zich hierdoor in zijn keuze gesterkt voelde.

Gevraagd besluit

  1. Een positieve houding aan te nemen om het Drents Glasvezel Collectief en Coöperatie Glasvezel Noord financieel te ondersteunen door middel van een lening voor grijze aansluitingen in onze gemeente, rekening houdend met een financiële bandbreedte zoals genoemd in het voorstel.

  2. Het college te vragen een raadsvoorstel voor te bereiden voor de leningen zodra er duidelijkheid is over de hoogte daarvan, waarbij tevens de voorwaarden zijn beschreven.

  3. Geen aandelen te nemen in de BV van het Drents Glasvezel Collectief

Het amendement.

Het Amendement hield in: het schrappen van punt drie van het gevraagd besluit, Geen aandelen nemen.

De stemming.

eerst werd het amendement in stemming gebracht. Gemeentebelangen, GroenLinks, CU en Leefbaar stemden voor het amendement, dit was samen goed voor negen stemmen en VVD, PvdA, CDA, en D66 stemden tegen het amendement, dit was samen goed voor 11 stemmen. Hiermee werd het amendement verworpen

Vervolgens kwam het ongeamendeerde (ongewijzigde) voorstel in stemming.

Dit voorstel is unaniem aangenomen.

Wat dit uiteindelijk voor gevolgen heeft voor het Drents Glasvezel Collectief is nog niet duidelijk. Men zal zich moeten beraden of zij de financiering op grond van leningen rond kunnen krijgen.